Raad van Kerken Zuidhorn

14 februari - Een patriot op de  preekstoel


Johannes Ernestus Winter en de Hervormde Gemeente van Zuidhorn

De tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw hebben de naam een periode van stagnatie en stilstand te zijn geweest. De Gouden Eeuw was voorbij, waarin Nederland een vooraanstaande rol in de Europese handel en politiek had gespeeld. Daarbij wordt dikwijls het Rampjaar 1672 als voorbeeld genoemd. De kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden slaagde er toch maar in de aanvallen van drie tegenstanders te weerstaan. Dat was nog eens een tijd!

We zullen ontdekken dat deze periode veel spannender en levendiger is geweest dan veelal wordt gedacht. We gaan in op de politieke situatie vóór en na de Franse Tijd en op de ideeën van de Verlichting, die ook het denken over en het beleven van de godsdienst hebben beïnvloed. Daarbij komt de invloed van de Universiteit van Groningen nadrukkelijk aan de orde en ook de rol van de Groninger landadel, vooral die van de families Clant en Siccama.  

Centraal op deze avond staat Johannes Ernestus Winter, predikant te Zuidhorn van 1778-1841. Gedurende 63 jaar stond hij op de preekstoel van wat nu de Dorpskerk heet. Winter is een zeer interessante persoon, die een grote rol speelde in deze regio. Hij hield zich niet alleen met zijn werk in de kerk bezig, maar speelde een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Zo was hij jarenlang secretaris van de Commissie van Landbouw in de Provincie Groningen en secretaris van het Departement Zuidhorn van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De bedoeling is een beeld te schetsen van de Hervormde Gemeente van Zuidhorn in de 18de en 19de eeuw. Daarbij wordt de gemeentezang niet vergeten! We zullen ervaren hoe, voor zover we weten, in deze periode werd gezongen.

Inleider Kees Kugel

Datum: woensdag 14 februari 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18


Alle rechten voorbehouden, 2010, Raad van Kerken Zuidhorn | Inloggen